Privatumo politika


El. PARDUOTUVĖS "BUITSERVIKA" PRIVATUMO TAISYKLĖS

PREAMBULĖ

Aleksandr Galkin, IV pažymėjimo Nr. 619924, buveinės adresas Kosmonautų g. 10, Panevėžys, Lietuva (toliau – Savininkas) yra Internetinės parduotuvės www.aleksmeistras.lt valdytojas.


 1. Savininkui yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Savininku, Savininko valdoma Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Savininko Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Savininko veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Savininko pareigas.
 2. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Savininko Internetinės parduotuvės svetaine.
 3. Pažymime, kad Savininkas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdamas Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome susipažinti su šių Privatumo taisyklių nuostatomis kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 4. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Savininką El. paštu: aleksmeistras@gmail.com.
 5. Detalesnę informaciją apie Savininką ir Savininko kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „Kontaktai“, taip pat žemiau šiame dokumente.
 6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Valdytojas – Savininkas, t. y. Aleksandr Galkin, IV pažymėjimo Nr. 619924, buveinės adresas Kosmonautų g. 10, Panevėžys, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 2. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.aleksmeistras.lt
 3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Savininko parduodamų prekių ir/ar gauti Savininko teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 7. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 8. Savininko partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Savininkui, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 1. Savininkas Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  -    Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  -    Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;  
 2. Bendrovės Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Savininkui šiais atvejais:
  -    Naudotojui atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
  -    Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Savininku metu.  
 3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Savininkas Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Bendrovės Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Savininkas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  -    Elektroninės prekybos Savininko Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  -    Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  -    Paslaugų teikimo tikslu;
  -    Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 2. Savininkas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 1. Savininkas savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
  -   Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Savininko Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  -    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  -    Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
 2. Savininkas pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Savininkas užtikrina, laikosi ir gerbia Savininko Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
  -    teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Savininko atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  -    teisę gauti informaciją, susijusią su Savininko tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  -    teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  -    teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Savininko valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  -    teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Savininko tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Savininko Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Savininko Internetine parduotuve;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Savininko organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Savininko teikiamomis paslaugomis;
  -    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos; Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 2. Bendrovė deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Savininkas sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1. Savininkas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2. Savininkas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Savininkas perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4. Savininkas ir trečiasis asmuo, kuriam Savininkas perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5. Savininkas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Savininkas Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Savininkas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Savininkas teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  Tuo atveju, jeigu Savininkas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Savininkas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
 1. Savininkas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Savininkas yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
   
 2. Savininkas pažymi, kad nors Savininkas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 1. Savininkas Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Savininkas sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.  

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Savininkas, turėdamas aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu.
   
 2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Savininkui duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
   
 3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 
  -    rašyti elektroninį laišką adresu aleksmeistras@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų;
  -    atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 
   
 4. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais.

SLAPUKAI

 1.  Siekiant, kad Naudotojui Savininko Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
    
 2. Savininko naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. 

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Savininko Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Tel. nr. 8-658-05546

El. paštas: aleksmeistras@gmail.com

Adresas: Kosmonautų g. 10, Panevėžys


0

Krepšelis